DỊCH VỤ HỦY TÀI LIỆU2019-04-17T06:36:05+07:00

GIẢI PHÁP HỦY TÀI LIỆU

BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI!

Bạn đang cần tiêu hủy giấy hồ sơ văn phòng, giấy tài liệu, các loại giấy hết giá trị cần tiêu hủy. Bạn cần giải pháp tiêu hủy nhanh chóng, không ô nhiễm môi trường và quan trọng nhất là BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI. Giới thiệu đến bạn DỊCH VỤ HỦY TÀI LIỆU.

Quy Trình Hủy Tài Liệu2019-04-17T07:21:17+07:00

1 Xác nhận tài liệu cần hủy

2 Thực hiện hủy tài liệu bảo mật

3 Bàn giao các biên bản hủy tài liệu